KVKK Politikamız

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İçindekiler

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVK Kanunu”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip 9240900859 vergi kimlik numaralı VEPARA ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Veri Konusu Kişi Gruplarıİşlenen Kişisel Veriler
Üye İşyeri Yetkilisi

-Kimlik (Ad Soyad, TCKN, Anne/Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, İmza)

-İletişim (Telefon No, E-posta, Adres, Web Adresi)

-İşlem Güvenliği (IP adresi, İşlem Bilgileri, Parola/Şifre Bilgileri, Log Kayıtları)

-Müşteri İşlem (İşyeri Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Üye İşyeri Bilgileri, Fatura Bilgileri)

-Mesleki Deneyim (Çalışılan İşyeri Bilgisi, Ünvan)

-Finans (Banka Hesap Bilgileri)

-Görsel Kayıtlar (Kişinin Fotoğrafı)

-Yüz ifadesi verilerinin toplanması
doğrulama çalışmasını sağlamak için cüzdan uygulaması, yüz ifadesi verilerini toplamak amacıyla Apple Inc. tarafından sağlanan TrueDepth API’sini kullanacak, ancak kişinin gerçek olup olmadığını doğrulamasını sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacak ve Şirket verileri saklamayacaktır. veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacak.

Şirketimizden ödeme hizmetleri alanında hizmet alan Üye İşlerinin yetkilerinin kişisel verileri bu aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Belirtmek isteriz ki, Üye İşyerinin tüzel kişiliğe haiz olup olmamasına göre yukarıda belirtilen veriler kapsamında ilgili yetkilinin işlenen kişisel verilerinde birtakım farklılıklar olabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; açık rıza vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimizle ilgili kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel hedefleme, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Şirketimizin hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ilgili tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni ve açık rızanız geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; başta Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, sizin veya çalıştığınız üye işyerinin tarafı olduğu satış/hizmet sözleşmenin imzalanması aşamasında imza yetkililerinin kontrolünün sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, para transferlerini yapılabilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve kontrolü, işyeri üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve hesap açılması, sözleşmenin ifası, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, ticari ilişkiler kapsamında gerekli iletişimin sağlanması, ticari iş ve stratejilerinin geliştirilmesi, destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla işlenecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, para aklama faaliyetlerinin engellenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sizin veya çalıştığınız üye işyerinin tarafı olduğu satış/hizmet sözleşmenin ifası ya da gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 5. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 6. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç denetim soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, işlemlerin engellenmesi, risk seviyesinin ölçülmesi kötü niyetli işlemlerin önlenmesinin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Şirketimize iletilmesi amacıyla açıkladığınız üçüncü kişilerden toplamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili finans kuruluşlarına; satışı yapılan ürün/hizmet gereği mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile mali müşavir/muhasebe firmalarına ve denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurtiçi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına; aktarılabilecektir.
 5. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan ve Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak:
 6.  
  • 6493 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar;
  • BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine,
  • Ana hissedarımız,
  • Talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
  • Doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz,
  • Elektronik para ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara,
  • Şirket’in elektronik posta hizmetlerine ilişkin teknik altyapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına,
  • Reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere,
  • Şirket tarafından mal ve hizmetlerin pazarlanması amaçlı gönderilmiş/gönderilecek olan ticari elektronik iletiler kapsamında alınması gerekli olan izinlerin; güvenli bir ortamda saklanması, alıcılar tarafından onay ve ret bildirimlerinin yapılabilmesi, şikâyet hakkının kullanılabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan İleti Yönetim Sistemi’ne,
   aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

Kişisel Verilerininiz Üzerindeki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: Kısıklı, Ferah Cd. No:1/3, 34692 Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0850 241 8297
E-posta: destek@vepara.com.tr
KEP Adresi: veparaelektronikparaodeme@hs01.kep.tr

İletişim

Tüm ihtiyaçlarınız için her anınızda 7/24 canlı destek ekibimizle yanınızdayız.